1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de uitbatingszetel van KEGELS LANDMETER-EXPERTEN-BUREAU N.V. of op de door haar opgegeven bankrekening.

Elke niet-tijdig betaalde factuur geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 12% op de factuurprijs.

Daarnaast wordt er eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend van 1% per maand bovenop de factuurprijs, zulks vanaf de vervaldag van de niet-betaalde factuur.

2. De door KEGELS LANDMETER-EXPERTENBUREAU N.V. geleverde diensten worden enkel beschouwd als een inspanningsverbintenis en nooit als een resultaatsverbintenis.

Elke mogelijke klacht moet aangetekend en binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur gebeuren.

3. De verbintenis waaruit inliggende factuur voortvloeit, dient uitgevoerd te worden op de plaats waar KEGELS LANDMETER-EXPERTENBUREAU N.V. haar uitbating heeft. Enkel de rechtbanken territoriaal bevoegd over de plaats waar de verbintenissen moeten uitgevoerd worden, zijn bevoegd om kennis te nemen over elke betwisting voortvloeiende uit de overeenkomst waaruit deze factuur voortvloeit. Meer in het bijzonder zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen over alle betwistingen

4. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.

5. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden uitbetaald.

6. De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van één der bovenstaande clausules heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

Bekijk hier ons privacybeleid