KEGELS Landmeter-Expertenbureau, uw partner bij archeologische metingen.

Archeologische ondersteuningen

Neem gerust de tijd om hieronder verder informatie in te winnen met betrekking tot alle archeologische projecten en onderzoeksmethodes waarbij wij u kunnen ondersteunen en uw project kunnen visualiseren.

Archeologie en KEGELS landemeter-Expertenbureau

Als projectontwikkelaar of investeerder in onroerend goed wil je natuurlijk niet het risico lopen een bouw te starten op een archeologische site. De boorprospectie geeft u hierin de nodige ondersteuning. Door systematische boringen uit te voeren kan informatie verzameld worden over het al dan niet bestaan van een archeologische site, de omvang en de opbouw ervan en de datering.
Deze data koppelen wij aan onze lokale systemen, maar kunnen ook gekoppeld worden aan andere geografische projectiesystemen zoals Lamber72, Lambert 2008.

Het vooronderzoek naar het al dan niet bestaan van een archeologische site bestaat uit het machinaal uitgraven van proefsleuven. Een eenvoudig en efficiënt vooronderzoek.
Op basis van deze proefsleuven (breedte 2 meter en een tussenafstand van 10 tot 15 meter) kan u de keuze maken om over te gaan naar een vlakdekkende opgraving.
KEGELS Landmeter-Expertenbureau kan voor u de aangebrachte opgravingen in kaart brengen (digitaal en in 3D) en eventuele gevonden sporen en vondsten in een referentiekader verwerken.

Proefputten, die in verschillende fasen worden uitgegraven tot op de zogenaamde “onverstoorde bodem”, worden gebruikt voor een archeologische terreininventarisatie en vooral in stedelijk gebied.
Met deze methode stellen wij u in staat om de aard, de aanwezige sporen en vondsten te inventariseren.
Ook tijdens deze werken is KEGELS Landmeter-Expertenbureau in staat om alles digitaal in kaart te brengen en af te leveren in het door u gevraagde referentiekader.

De beslissing genomen om de volledige site open te leggen? Dan maken wij gebruik van de “vlakdekkende opgraving”. Een techniek waarbij de hele site tot op het relevante archeologisch niveau zal worden afgegraven.
Na inventarisatie van alle aangetroffen sporen beschikken wij over de nodige meetpunten en fotografische elementen om een digitaal referentiekader aan u af te leveren.

Agrarische werkzaamheden en/of erosie kunnen ervoor zorgen dat archeologische elementen gelokaliseerd kunnen worden door de oppervlaktekartering. Een werkwijze waarbij systematisch de akkers worden afgelopen en de aangetroffen vondsten door onze landmeters worden gedocumenteerd en ingemeten.

Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten monumentale gebouwen

Monumentale gebouwen en/of gebouwen met een historische waarde inmeten vergt een speciale expertise die wij u als KEGELS landmeter-Expertenbureau kunnen bieden. Dit voor zowel het exterieur als het interieur.  Deze opmetingen kunnen wij ook aanleveren met fotogrammetrie zodat deze informatie voor studie- en presentatiedoeleinden gebruikt kan worden.

Wilt u meer weten over onze werking en archeologie? Neem dan contact met ons op!

Back to Top