KEGELS Landmeter-Expertenbureau UW partner bij landmeetkundige opdrachten.

Landmeetkundige opdrachten

Landmeetkundige opdrachten

Neem gerust de tijd om hieronder verder informatie in te winnen met betrekking tot vele landmeetkundige projecten waarbij wij u kunnen ondersteunen.

Landmeetkunde en KEGELS landemeter-Expertenbureau

Ben je als Architect of ingenieursbureau belast met een renovatieopdracht, een nieuwbouwproject of een renovatieproject? Ben je op zoek naar een uiterst nauwkeurige meting van gevels, gabarieten, grondplannen of doorsneden?


KEGELS Landmeter – Expertenbureau is uw partner.
Wij leveren uiterst nauwkeurig werk en kunnen de resultaten aanleveren in het door u gewenste file-formaat. Eventuele verdere uittekening van de metingen of 3d-laserscanning met foto-mapping behoort natuurlijk ook tot onze mogelijkheden.

In gevallen waarbij risico op zetting van objecten bestaat, is het aangeraden een hoogtemeting uit te laten voeren vooraleer de werkzaamheden aangevat worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bronbemalingen.
De hoogtemeting start met het aanbrengen van één of meerdere vaste referentiepunten op de te controleren objecten en die zeer nauwkeurig in te meten. Door deze meting vervolgens op frequente tijdstippen te herhalen kunnen eventuele zettingen tijdig vastgesteld worden.


Naast hoogtemetingen biedt KEGELS Landmeter-Expertenbureau NV eveneens de mogelijkheid om verder te gaan en X-,Y-,Z-metingen uit te voeren. Deze meting gebeurt op analoge wijze, maar breidt zich uit tot het waarnemen van verplaatsingen van objecten door te werken met 3D-meetpunten.

Het GRB – Grootschalig Referentie Bestand.
Al onze terrestrische opmetingen gebeuren aan de hand van het GRB. Hetgeen resulteert in een eenduidig grafisch bestand met dezelfde layerstructuur en kwaliteit.Een passende meetmethode:
Vooraleer te starten aan een industriële meting bespreken wij graag eerst het vooropgestelde eindresultaat. Op deze manier kan de geschikte meetmethode uitgewerkt worden.

Een overzicht van onze activiteiten binnen het kader van “industriële metingen”:

Het bouwen van een woning.
Nieuwe plannen, ideeën en toekomstige wensen die resulteren in het bouwen van een nieuwe woning moeten voor iedereen een moment van vreugde zijn. Laat het dan ook niemand toe om dit “moment van visie” in een nachtmerrie te laten eindigen. Een nauwkeurige meting van uw bouwgrond, met al dan niet een doorgedreven bezonningsstudie en een nauwkeurige inplanting van het gebouw zijn een noodzakelijk gegeven.

Aankoop onroerend goed.
Indien je voorkeur niet naar een nieuwbouw gaat, maar naar de aankoop van een bestaand onroerend goed, dan kan KEGELS Landmeter-Expertenbureau je nog steeds ondersteunen bij het opmaken van een correct opmetingsplan. Dit geeft je meteen de juiste informatie over de afmetingen, de oppervlakte van het perceel, de ligging en het al dan niet bestaan van erfdienstbaarheden op het pand.

Het is een belangrijk moment in je leven. De aankoop van een huis of een grond komt snel nabij. Het is dan ook van belang dat je weet wat je koopt om achteraf alle discussies te vermijden en geen teleurstellingen tegen te komen.
KEGELS Landmeter-Expertenbureau staat in voor de opstelling van een opmetingsplan en gaat de juridische eigendomsgrenzen bepalen, de stedenbouwkundige aspecten in kaart brengen en nagaan of er sprake is van erfdienstbaarheden, zakelijke rechten en ondergrondse rechten.

Volgens het KB van 18 november 2013 is het verplicht om voorafgaand aan de verkoop van een deel van perceel, of bij de splitsing, samenvoeging of verkaveling van één of meerdere percelen een duidelijk afbakeningsplan aan het AAPD (Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie, zijnde het kadaster) te bezorgen. Dit afbakeningsplan dient opgemaakt te worden door landmeter-expert.
Ook bij de opmaak van een nieuwe basisakte of wijziging van een bestaande basisakte van een appartementsgebouw dient een prekadastraal uitreksel toegevoegd te worden.
Door het kadaster wordt dan een referentienummer toegekend aan het plan. Dit nummer wordt aan de notariële verkoopakte opgenomen. De AAPD maakt de gereserveerde perceelsidentificatie aan in afwachting van de creatie van het nieuwe kadastraal perceel.


KEGELS Landmeter-Expertenbureau zal voor u alle nodige stappen ondernemen om de prekadastratie te realiseren.

Verkoop grond/Gebouw:
Wanneer u een perceel grond of een gebouw koopt of verkoopt is het belangrijk om dit onroerend goed te laten opmeten waarbij de perceelsgrenzen eenduidig vastliggen. Zo worden onnodige discussies met de aanpalende eigenaars of de koper/verkoper vermeden. Om de perceelsgrenzen vast te leggen worden de nodige opzoekingen verricht o.a. raadpleging atlas van de buurtwegen, notariële aktes, bestaande plannen, kadastrale schetsen,… .
Na het bepalen van de perceelsgrenzen maken wij een proces-verbaal van afpaling op. Dit proces-verbaal wordt ondertekend door alle betrokken eigenaars en wordt geregistreerd in het hypotheekkantoor.
Hierna wordt de uiteindelijke afpaling uitgevoerd waarbij de grenspunten ter plaatse gematerialiseerd worden.

Gerechtelijke afpaling
Wanneer de partijen in der minne overeenkomen over de juiste ligging van de grens, wordt na opmeting een proces-verbaal van afpaling opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
Als de partijen niet overeenkomen over de juiste ligging van de eigendomsgrens, kan er een gerechtelijke afpaling geëist worden via de vrederechter. De vrederechter stelt dan een landmeter-expert aan, die de juiste ligging van de grens dient te reconstrueren.
Veelal zal na de grensbepaling worden overgegaan tot het materialiseren van de grenspunten en het opmaken van een proces-verbaal van afpaling. De grens is dan tegensprekelijk vastgelegd.

Indien u zekerheid wilt over de exacte inplanting van een constructie op een perceel, kan u dit best laten uitzetten door een landmeter. Op deze manier wordt alles uitgezet volgens de goedgekeurde plannen waardoor latere problemen vermeden worden.


KEGELS Landmeter-Expertenbureau is zowel actief bij particulieren als bij de professionele aannemerij (woningbouw, wegenbouw, industriebouw,…).

Met behulp van een hoogtemeting kan een driedimensionaal model van het terrein geconstrueerd worden. Hiermee kan een ophoging, verandering van het terreinprofiel of het nodige grondverzet berekend worden.

Landmeetkunde: een woord met vele toepassingen

Landmeetkunde: een woord met vele toepassingen

De hierboven vermelde taken zijn slechts een kleine weergave van de landmeetkundige opdrachten en niet limitatief.
Laat het niet na ons te contacteren voor vragen of het inwinnen van informatie met betrekking tot de hier al dan niet beschreven landmeetkundige opdrachten.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor “Landmeetkunde” Neem dan contact met ons op!

Back to Top